2016 m. rugsėjo 9 d., penktadienis

Kaip lenkai okupavo Čekų Tešiną

Tešino sritis pietryčių Silezijoje – nedidelis istorinis regionas tarp Vyslos ir Odros (Oderio). Čia visuomet gyveno žmonės, kultūriškai artimi lenkams ir čekams, o vietos kalbą galima laikyti tam tikra pereinamąja grandimi tarp lenkų ir čekų kalbų.

XIX a., Europoje stiprėjant tautiniams judėjimams, Tešino srities gyventojai, kurie save iki tol vadino tiesiog „vietiniais“, pamažu pradėjo skirstytis į lenkus ir čekus. Rytų Tešino gyventojai, kur buvo stipresnė lenkiška įtaka, pradėjo vadinti save lenkais, o gyvenantys vakarinėje regiono dalyje – čekais. Be to, į „lenkišką“ dalį atvykdavo vis daugiau darbo ieškančių imigrantų iš pačios Lenkijos.


Lenkų tankas 7TP įveikia čekų pasienio įtvirtinimus. Ant tanko matome taurą apskritime - taktinį 3-iojo šarvuoto bataliono ženklą.

Pirmojoje XX a. pusėje, susikūrus nepriklausomai Lenkijai ir nepriklausomai Čekoslovakijai iškilo Tešino priklausomybės klausimas. Lenkai visą Tešina laikė lenkiška teritorija, o čekai – čekiška. Po trumpo konflikto tarptautinėje konferencijoje Belgijoje sritis buvo padalinta tarp šių dviejų valstybių. Tačiau gavosi taip, kad naujoji siena netenkino nei Varšuvos, nei Prahos. Abiejų pusių propaganda veikė pilnu tempu.


"Čekiškas rojus". Lenkų propagandinis plakatas, vaizduojantis čekus bedieviais barbarais ir žudikais.


Čekų propagandinis plakatas: "Lenkijai turim priklausyti? Ginkdie! Nieku gyvu!"

1938 metais, kai hitlerinė Vokietija pradėjo užgrobti vokiečių tankiai gyvenamą Čekoslovakijos Sudetų sritį, Lenkija savo ruožtu pareikalavo „grąžinti“ Tešiną.


Lenkų tankai Čekų Tešino gatvėse

1938 m. spalio pradžioje lenkų kariuomenės daliniai kirto valstybinę sieną ir įžengė į Čekoslovakijai priklausiusia srities dalį. Vietos visuomenei tai buvo pateikiama kaip „išvadavimas iš čekų okupacijos“, „Nuo šiandien mes kartu“ - skelbė lenkiški užrašai miesto gatvėse.


Lenkai skelbė, kad jie atvyko išvaduoti 


Tačiau, likimo ironija...Po metu vokiečiai okupavo pačią Lenkiją. Tešino sritis perėjo visiškon Trečiojo reicho kontrolėn. 

Po Antrojo pasaulinio karo lenkai su čekais dar ilgokai ginčijosi, kur turėtų būti nubrėžta tarpvalstybinė siena. Galutinė Tešino srities padalinimo sutartis pasirašyta tik 1958 m. Beje, Maskvai spaudžiant, kuriai mažesniųjų "soclagerio brolių" ginčai "Vakarų grėsmės" akivaizdoje buvo ne motais. 
Lenkijos kariai demontuoja Čekijos valstybingumo simbolius Tešine


Naujieji šeimininkai. Lenkai čekų pasienio punkte


Buvusio konflikto atgarsiai XXI a.
2008 m. nuotrauka. Čekų Tešinas. Dvikalbė gatvės lentelė su užterliotu lenkišku užrašu. Nuo lenkų Cešyno miestą skiria upė.

**