2015 m. balandžio 14 d., antradienis

Vergų vardai Romoje

Seniausiais laikais asmeninių vardų vergai neturėjo. Teisiškai jie laikyti šeimininko nuosavybe, jo vaikais, ir buvo visiškai beteisiai. Taip susiformavo archajiški vergu vardai, sudaryti iš šeimininko, „pavaldinių tėvo“ praenomen (asmeninio vardo) ir žodžio puer (berniukas, sūnus): Gaipor, Lucipor, Marcipor, Publipor,. Quintipor, Naepor (Gnaeus = Naeos + puer), Olipor (Olos – senovinė praenomen Aulus forma). 

Besivystant vergovinei santvarkai iškilo asmeninių vergų vardų būtinybė.

Dažniausiai vergai išsaugodavo tą vardą, kurį turėjo prieš prarasdami laisvę.

Labai dažnai romėnų vergai nešiojo graikiškos kilmės vardus: Aleksandras, Antigonas, Hipokratas, Diadumenas, Felodespotas, Filokalas, Filonikas, Erotas ir tt. Kai kada graikiškus vardus suteikdavo vergams – barbarams.

Vergo vardas galėjo nurodyti ir į jo kilmę ar gimimo vietą: Dacus – dakas, Corinthus – korintietis; sutinkami vergų vardai Peregrinus – svetimšalis.

Vietoj vardų vergai galėjo būti vadinami: „Pirmas“, „Antras“, „Trečias“.

Sutinkami ir vergų vardai Felix ar Faustus (laimingasis). Tikriausiai tai vardais tapusios pravardės tų vergų, kurių likimas susiklostė gana sėkmingai. Senuosiuose įrašuose minimas Tiberijaus Germaniko kepėjas Faustas, Gajaus Cezario papuošalų saugotojas Feliksas. Vieno Cezario vergo dukterų vardai buvo Fortunata ir Felica.

Gimę laisvi vergai kartais turėjo vardus Ingenus arba Ingenuus (gimęs laisvu).

Jokių griežtų su vergų vardais susijusių taisyklių nebuvo. Todėl perkant vergą oficialiame dokumente prie jo vardo būdavo prierašas „ar kokiu kitu vardu jis besivadintų“ (sive is quo alio nomine est). Pavyzdžiui: „Maksimas, Batono sūnus, mergaitę vardu Pasija, ar kokiu kitu vardu ji besivadintų, nupirko“...

Įrašuose po vergo vardo nurodomas šeimininko vardas kilmininko linksnyje bei vergo užsiėmimas. Servus (vergas) dažnai trumpintas ser, arba tiesiog s, kai kada jo vergystė išvis niekaip neminima.

Euticus, Aug(usti) ser(vus), pictorr. [CIL, X, 702 (Surrenti in Italia)].
„Eutikas, Augusto vergas (= imperatoriaus vergas), tapytojas“.
Eros, cocus Posidippi, ser(vus). [CIL, VI, 6246 (Romae)].
„Erosas, virėjas, Posidipo vergas“.
Idaeus, Valeriae Messalin(ae) supra argentum. [CIL, VI, 4426 (Romae)].
„Idėjas, Valerijos Mesalinos iždininkas“.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą